Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2024/2025

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane będą dzieci urodzone w roku 2018 oraz w miarę wolnych miejsc urodzone w roku 2019.
 2. W roku szkolnym 2024/25 otwarty będzie jeden oddział liczący 20 dzieci.
 3. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice złożyli w odpowiednim czasie pisemny wniosek zapisu do oddziału przedszkolnego, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 4. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice złożyli w odpowiednim czasie pisemny wniosek zapisudo oddziału przedszkolnego, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
  • komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji,
  • komisja sporządza protokół i przedkłada Dyrektorowi Szkoły.
 5. W ramach postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się rozmowę członków komisji rekrutacyjnej z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), której termin jest wcześniej ustalany w sekretariacie szkoły.
 6. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka do szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do naszej szkoły (5 pkt.)
  • dziecko pracownika naszej szkoły (5 pkt.)
  • dziecko z rodziny zaangażowanej w życie naszej parafii (3 pkt.)
  • zamieszkanie w pobliżu szkoły (2 pkt.)
  • dziecko mające rodzeństwo wśród absolwentów naszej szkoły (1 pkt.)
 7. Niezgłoszenie się na rozmowę wstępną w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja i skreślenie z listy kandydatów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia tego terminu.
 8. Decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły. Decyzja ta jest ostateczna.
 9. Kalendarium procesu rekrutacji:

  od  01.03.2024 r. do 29.03.2024 r. termin składania dokumentów;
  od 11.03.2024 r.  do 22.04.2024 r. rozmowa rekrutacyjna;
  dnia 30.04.2024 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego. 

Serdecznie zapraszamy!

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (pobierz).
Deklaracja pozostawienia dziecka w szkole lub oddziale przedszkolnym (pobierz).

Skip to content