Rekrutacja do szkoły

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2024/2025

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek im. św. Józefa Kalasancjusza nie posiada własnego obwodu szkolnego, przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół.
 2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które ukończyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i których rodzice akceptują Statut Szkoły. Liczba przyjętych do klasy pierwszej nie przekroczy 22 dzieci.
 3. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice złożyli w odpowiednim czasie wniosek zapisu do kl. 1, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 4. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje 3 osobową komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 5. W ramach postępowania rekrutacyjnego dyrektor/wiecedyrektor  szkoły przeprowadza rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), której termin jest wcześniej ustalany w sekretariacie szkoły.
 6. Podczas rozmowy zwraca się uwagę na gotowość szkolną dziecka, gotowość rodziców do podjęcia współpracy ze szkołą, zainteresowania dziecka, poziom samodzielności dziecka.
 7. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów:
  • rodzeństwo dzieci uczących się w naszej szkole,
  • dziecko pracownika naszej szkoły,
  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • zamieszkanie w pobliżu szkoły,
  • dziecko mające rodzeństwo wśród absolwentów naszej szkoły.
 8. Niezgłoszenie się na rozmowę wstępną w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja i skreślenie z listy kandydatów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia terminu.
 9. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna.
 10. O pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zostają poinformowani poprzez ogłoszenie listy dzieci przyjętych do kl. I na tablicy informacyjnej szkoły.
 11. W terminie do 7 dni rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka. Komisja rekrutacyjna przygotowuje informację w terminie do 5 dni. Po otrzymaniu uzasadnienia w terminie do 7 dni można wnieść odwołanie do dyrektora szkoły, który w terminie do 7 dni doręcza swoją decyzję rodzicom.
 12. Kalendarium procesu rekrutacji:

  od  22.01.2024 r. do 29.02.2024 r. termin składania dokumentów;
  od 26.02.2024 r. do 15.03.2024 r. rozmowa rekrutacyjna;
  dnia 29.03.2024r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły.
  do 30.05. 2024 r. rekrutacja uzupełniająca.

Serdecznie zapraszamy!

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły (pobierz).

Skip to content